(1). ClickHouse介绍

ClickHouse是一个面向列存储的数据库管理系统,可以使用SQL查询实时生成分析数据报告,主要用于OLAP(在线分析处理查询)场景.

(2). ClickHouse学习目录